OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CDP IVORY, s. r. o.
pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.cdp-pelety.sk

1. Zmluvné strany

1.1  Predávajúci
1.1.1    Predávajúci je CDP IVORY, s. r. o., identifikačné číslo 24277185, so sídlom U Slovanky 1388/5, 182 00, Praha 8, Česká republika, zapísaný v obchodnom registry u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 200259,viď. https://or.justice.cz/.

1.1.2     Predávajúci poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne.  Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.cdp-pelety.sk (ďalej len „Internetová stránka“).
                   
 1.2  Kupujúci
Kupujúci je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, a ktorá zaslala Predávajúcemu Objednávku (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúci môže byť:

1.2.1  spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  spotrebiteľskej zmluvy nekoná  v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci spotrebiteľ“), alebo

1.2.2 podnikateľ, ktorým sa rozumie ten, kto samostatne, na vlastný účet a zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len „Kupujúci podnikateľ“). Za Kupujúceho podnikateľa je považovaná okrem iného pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná v zastúpení alebo na účet Kupujúceho podnikateľa. Kupujúcim podnikateľom sa pre účely týchto Podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v Objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že sa považuje za Kupujúceho podnikateľa.

1.3 Predávajúci a Kupujúci sú tiež ďalej označovaní ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

2 Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pri predaji tovaru a v aktuálnom znení, ktoré sa nachádza na Internetových stránkach, sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

2.2 Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito Podmienkami, sa riadia príslušným ustanovením zákona č. 40/1964 Zbierky zákona, Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i predpismi s nimi súvisiacimi, všetko v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim podnikateľom, neupravené týmito Podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného  zákonníka, v znení neskorších predpisov.

2.3 Predávajúci je oprávnený znenie týchto Podmienok kedykoľvek meniť. Nové aktuálne znenie Podmienok nadobúda účinnosť okamžikom ich umiestnenia na Internetových stránkach. Pre Kupujúceho sú záväzné Podmienky účinné v čase doručenia jeho Objednávky Predávajúcemu.

3 Definície pojmov

3.1 Nižšie vedené pojmy písané s veľkými začiatočnými písmenami majú v týchto Podmienkach nasledujúci význam:

„Cenník služieb a poplatkov“ znamená dokument vydávaný Predávajúcim, ktorý je umiestený na Internetovej stránke, a ktorý stanovuje výšku cien jednotlivých služieb Predávajúceho spojených s predajom a dodaním Tovaru, pričom pre Kupujúceho je záväzné znenie v dobe doručenia Objednávky Predávajúcemu; 
„Internetové stránky“ sú webovou adresou www.cdp-pelety.sk, na ktorej je zverejnený Tovar, a na ktorých je možné uskutočniť Objednávku;
„Kúpna cena“ znamená kúpnu cenu Tovaru, ktorá je pri príslušnom druhu Tovaru uvedená Predávajúcim na Internetových stránkach vrátane dane z pridanej hodnoty; Kúpna cena je platná v dobe doručenia Objednávky Predávajúcemu;
„Kupujúci“  je ktorákoľvek osoba uvedená v článku 1.2 týchto Podmienok, ktorá uzatvorila, resp. má v pláne uzatvoriť, s Predávajúcim Zmluvu;
„Kupujúci podnikateľ“ je osoba uvedená v článku 1.2.1 týchto Podmienok;
„Kupujúci spotrebiteľ“ je osoba uvedená v článku 1.2.1 týchto Podmienok;
„Manipulačné poplatky“ znamená poplatky za poskytnutie služieb súvisiacimi s dodaním Tovaru (vrátane dopravy), ktorých výška je uvedená v Cenníku služieb a poplatkov;
„Miesto dodania“ znamená miesto na území Slovenskej republiky určené Kupujúcim v Objednávke, na ktorom sa uskutoční dodanie Tovaru;
„Objednávka“ znamená akceptáciu (vykonanou Kupujúcim na Internetovej stránke, t.j. prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku) ponuky Predávajúceho na uzatvorenie Zmluvy umiestnenej na Internetových stránkach, ako je podrobne špecifikované v článku 5 týchto Podmienok;
„Osobné údaje“ sú údaje popísané v článku 12.1 týchto Podmienok
„Podmienky“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa obe Zmluvné strany zaväzujú dodržovať;
„Potvrdenie objednávky“ je samostatný dokument Predávajúceho doručený Kupujúcemu elektronickou formou komunikácie na diaľku, ktorým Predávajúci potvrdí Objednávku Kupujúceho;
„Predávajúci“ je právnická osoba uvedená v článku 1.1 týchto Podmienok, ktorá sústavne, samostatne, vlastným menom, na vlastný účet a zodpovednosť a za účelom zasiahnutia zisku predáva Tovar;
„Tovar“  
znamená akúkoľvek hnuteľnú vec, ktorá je Predávajúcim zverejnená na Internetových stránkach; v súvislosti s Objednávkou je tým myslený konkrétny tovar objednaný Kupujúcim, ktorý sa má stať predmetom Zmluvy;
„Zmluva“ je kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 2079 a následne zákona číslo 89/2012 Zbierky zákonov, občiansky zákonník v platnom znení;
„Zmluvné strany“ sú osoby uvedené v článku 1.3 týchto Podmienok;

 

3.2  Vyššie uvedené pojmy majú popísaný význam bez ohľadu na to, či sú uvádzané v jednotnom alebo množnom čísle.

4 Oznámenia Predávajúceho Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy

4.1 V súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov týmto Predávajúci pred uzatvorením Zmluvy oznamuje Kupujúcemu spotrebiteľovi, že:
4.1.1 identifikácia Predávajúceho je uvedená v článku 1.1 týchto Podmienok;
4.1.2 označenie Tovaru, jeho vlastností, Kúpne ceny vrátane dane z pridanej hodnoty, ako i prípadných ďalších daní a poplatkov, sú uvedené na Internetovej stránke;
4.1.3 náklady na dopravu Tovaru do Miesta dodania, ako i ďalšie Manipulačné poplatky sa odvíjajú od množstva Tovaru, vzdialenosti dopravy a spôsobu manipulácie s Tovarom, sú uvedené v Cenníku služieb a poplatkov a nie sú zahrnuté v Kúpnej cene, ak nie je výslovne uvedené inak;
4.1.4 náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internetové pripojenie či telefonické spojenie) sa nelíši od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Kupujúceho), Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky;
4.1.5 právo odstúpiť od Zmluvy je Kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť u Predávajúceho v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru, pričom takéto odstúpenie musí v stanovenej lehote odoslať Predávajúcemu, k tomu je Kupujúci oprávnený využiť vzorový formulár, podrobnejší postup je uvedený v článku 11 týchto Podmienok; Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
4.1.6 Pri odstúpení od zmluvy v prípade Kupujúceho spotrebiteľa, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
4.1.7 Kupujúci je povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu, vrátane všetkých súvisiacich poplatkov pred prevzatím Tovaru;
4.1.8 práva Kupujúceho spotrebiteľa sú detailne upravené v článku 11 týchto Podmienok;
4.1.9 predmetom Zmluvy nie je opakované plnenie, ani Zmluva nie je uzatvorená na dobu neurčitú.

4.2 Subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy  je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

4.3 Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
4.4 Zmluva bude u Predávajúceho uchovávaná v elektronickej podobe po dobu 5 rokov od jej uzatvorenia s Kupujúcim a žiadna tretia osoba k nej po celú túto dobu nebude mať prístup. Kupujúcemu bude odoslané znenie Zmluvy v rámci Potvrdenia objednávky, bezprostredne po odoslaní Objednávky. Informácie o jednotlivých technických krokoch, potrebných pre  uzatvorenie Zmluvy, sú detailne popísané v týchto Podmienkach.

5. Objednávka

5.1 Kupujúci objednáva u Predávajúceho konkrétny Tovar z ponuky Predávajúceho, uvedený na Internetových stránkach, záväznou Objednávkou.
5.2 V Objednávke Kupujúci uvedie najmä:
5.2.1 názov Tovaru (automaticky sa vyplní do Objednávky po vložení do virtuálneho nákupného košíka);

 • 5.2.2 množstvo Tovaru;
 • 5.2.3 konkrétnu špecifikáciu Miesta dodania Tovaru;
 • 5.2.4 spôsob dodania Tovaru (vykládky Tovaru);
 • 5.2.5 spôsob platby Kúpnej ceny;
 • 5.2.6 osobné údaje;

5.3 ďalšie údaje potrebné k uskutočneniu predaja Tovaru/Objednávky Kupujúci zašle Predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu na Internetových stránkach. Objednávka je záväzná po vyplnení všetkých požadovaných údajov a jej záverečným odoslaním  Predávajúcemu.
5.4 Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to najmä za účelom opravy chýb, vzniknutých pri vypĺňaní údajov. Ide o objednávku s povinnosťou platby, o čom je Kupujúci viditeľne upozornený aj záverečným tlačidlom na odoslanie Objednávky.
5.5 Kupujúci je v Objednávke povinný uviesť pravdivé a aktuálna údaje. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú Kupujúcemu z dôvodu uvedenia nepravdivých či neaktuálnych údajov v Objednávke.
5.6 Zaslaním  objednávky Kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
5.7 Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu okamihom, kedy príslušné elektronické prostriedky Predávajúceho zaznamenajú vykonanie Objednávky Kupujúcim za predpokladu, že Objednávka nie je zo strany Predávajúceho v tomto okamihu odmietnutá.
5.8 Doručením Objednávky Predávajúcemu (ak nie je odmietnutá) sa považuje Zmluva za uzatvorenú.
5.9 Kupujúci vykonaním Objednávky výslovne prehlasuje a zaručuje Predávajúcemu, že:

 • 5.9.1 má potrebnú spôsobilosť a oprávnenie k uzatvoreniu Zmluvy a plneniu svojich povinností podľa Zmluvy;
 • 5.9.2 na neho nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, ani u neho neexistuje hroziaci úpadok v zmysle zákona o  konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani u neho neexistujú žiadne neukončené konania v súvislosti s konkurzom, vyrovnaním, likvidáciou,, oddlžením či akýmkoľvek ďalším konaním, ktoré by mohlo všeobecne obmedziť práva veriteľov Kupujúceho, a ktoré by mohlo mať dopad na Kupujúceho, či akékoľvek jeho aktíva;
 • 5.9.3 proti Kupujúcemu ani na jeho majetok neboli začaté exekučné konania ani výkon rozhodnutia a Kupujúci nie je ani nijak inak obmedzený v zaobchádzaní so svojím majetkom;
 • 5.9.4 neexistuje a nebude existovať žiadna skutočnosť, kvôli ktorej by mohla ktorákoľvek tretia strana  v lehotách stanovených právnymi predpismi, podľa ktoréhokoľvek právneho predpisu, odporovať právnemu úkonu Kupujúceho,,
 • 5.9.5 je plne spôsobilý na právne úkony,
 • 5.9.6 k riadnemu uzatvoreniu, účinnosti ani plneniu Zmluvy Kupujúcim nie je potreba žiadnych súhlasov, či schválení zo strany tretích strán ani nie je potreba žiadnych správnych ani iných verejnoprávnych povolení, oznámení či súhlasov, ktorých nedostatok by spôsoboval neplatnosť Zmluvy, alebo ktoré mal Kupujúci obdržať v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy, a ktoré by neboli obdržané.

6  Potvrdenie objednávky

6.1 Predávajúci zašle bez zbytočného odkladu pri doručení objednávky  Kupujúcemu Potvrdenie objednávky
6.2 Potvrdenie objednávky bude obsahovať:
6.2.1 text Zmluvy, vychádzajúci z riadne vyplnenej Objednávky a týchto Podmienok
6.2.2 ak si zvolí Kupujúci platbu Kúpnej ceny bezhotovostným bankovým prevodom, číslo bankového účtu pre zaplatenie Kúpnej ceny a variabilný symbol pre platbu,
6.2.3 aktuálne znenie týchto Podmienok ku dňu uzatvorenia Zmluvy,
6.2.4 aktuálne znenie Cenníka služieb a poplatkov ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

7 Predmet zmluvy

7.1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar podrobne špecifikovaný v Objednávke a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu a Manipulačné poplatky.

8 Kúpna cena

8.1 Kúpna cena Tovaru uvedená na Internetových stránkach (resp. v Objednávke) v okamihu vykonania Objednávky Kupujúcim je záväzná.
8.2 Kupujúci je povinný v Objednávke zvoliť a určiť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady Kúpnej ceny:
8.2.1 bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, vedený v banke v Slovenskej republike, alebo
8.2.2 v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru, alebo
8.2.3 platobnou kartou, cez internet, po vykonaní Objednávky.
8.3 V prípade, že si Kupujúci zvolí platbu Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom podľa článku 8.2.1 týchto Podmienok, je povinný zaplatiť Kúpnu cenu do 3 dní odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky. V prípade omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto článku je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
8.4 V prípade, že si Kupujúci zvolí platbu Kúpnej ceny platobnou kartou, cez internet, podľa článku 8.2.3 týchto podmienok, je Kúpna cena splatná do 3 dní odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Po dokončení Objednávky bude Kupujúci presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje a vykoná platbu. V prípade omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto článku je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
8.5 Prípadné zľavy z Kúpnej ceny poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je stanovené inak.

9 Dodanie tovaru

9.1 Miesto dodania môže byť iba miesto na území Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný v Objednávke zvoliť a určiť niektorý z možných spôsobov dodania a vykládky Tovaru.
9.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu:
9.2.1 v lehote 25 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, pokiaľ má byť Kúpna cena platená Kupujúcim pri prevzatí Tovaru, alebo
9.2.2 v lehote 25 pracovných dní odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny, pokiaľ má byť Kúpna cena platená bezhotovostným prevodom podľa článku 8.2.1 týchto Podmienok alebo platobnou kartou, cez internet, podľa článku 8.2.3 týchto Podmienok.
9.3 Kupujúci je povinný zaplatiť náklady na dopravu a prípadne vykládku Tovaru vo výške a za podmienok uvedených v Cenníku služieb a poplatkov.
9.4 V prípade, že je potrebné, z dôvodu na strane Kupujúceho,  Tovar doručovať či zaistiť vykládku Tovaru opakovane alebo iných spôsobom, než ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným či iným doručovaním a/alebo vykládkou Tovaru. To platí i v prípade, že pôvodná doprava či vykládka Tovaru nebola pre Kupujúceho spoplatnená.
9.5 Pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru po dobu dlhšiu ako 30 dní, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
9.6 Spoločne s Tovarom je Predávajúci povinný predať Kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa k Tovaru.
9.7 Vlastnícke právo na Tovar nadobúda Kupujúci okamžikom splnenia poslednej z nižšie uvedených skutočností:
9.7.1 úplné zaplatenie Kúpnej ceny a Manipulačných poplatkov,
9.7.2 prevzatie Tovaru Kupujúcim.

10 Nároky  z vadného plnenia, Záručná doba

10.1 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu, jeho množstvo a vlastnosti a pod.).
10.2 Zjavné vady Tovaru musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Kupujúci spotrebiteľ
10.3 Iné, ako zjavné vady, má právo Kupujúci spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína  plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže Kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol Predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Ak Kupujúci spotrebiteľ reklamuje vady diela, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí uvedenej lehoty má Kupujúci spotrebiteľ buď právo od zmluvy odstúpiť alebo má na výmenu tovaru.
10.4 Nároky z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného Tovaru, alebo v sídle Predávajúceho.

10.4.1 Odstrániteľná vada-Kupujúci spotrebiteľ
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.4.2 Neodstrániteľná vada-Kupujúci spotrebiteľ
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci podnikateľ
10.5 Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu podnikateľovi záruku na Tovar. Pre Kupujúceho podnikateľa neplatí záručná doba.
10.6 Kupujúci podnikateľ však má právo na uplatnenie zjavných vád pri dodaní tovaru. Pri ich uplatnení mu vznikajú tieto nároky:
10.6.1 Pri podstatnom porušení zmluvy má právo voľby Kupujúci a môže žiadať ktorýkoľvek z nárokov, t.j.
odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, alebo odstránenie vád opravou tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny
alebo môže od zmluvy odstúpiť. Podmienkou je, aby si Kupujúci nárok zvolil včas, t.j. spolu s oznámením vád alebo
bez zbytočného odkladu po tomto oznámení, inak má práva len ako pri nepodstatnom porušení
zmluvy.
10.6.2 Ak došlo k porušeniu zmluvy nepodstatným spôsobom a plnenie bolo vadné, nemá Kupujúci
právo od zmluvy odstúpiť. Má právo  len na dodanie chýbajúceho tovaru, alebo odstránenie vád alebo na zľavu z kúpnej ceny.

11 Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim spotrebiteľom

11.1 Podmienky uvedené v tomto článku 11 sú platné iba pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre odstúpenie od Zmluvy je Kupujúcemu spotrebiteľovi doporučené využiť vzorový formulár odstúpenia od Zmluvy, ktorý je k dispozícii na Internetových stránkach. Predávajúci potvrdí prijatie formulára Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
11.2 Kupujúci spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru.
11.3 Ak sa Kupujúci spotrebiteľ rozhodne využiť práva odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.2 týchto Podmienok, musí odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia Tovaru.
11.4 Tovar je Kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a množstve, v akom Tovar prevzal. Tovar je Kupujúci spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu odoslať
11.5 V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci vrátenú Kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.
11.6 Na základe riadneho odstúpenia od Zmluvy bude Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia Tovaru Predávajúcemu (prípadne od okamžiku, kedy Kupujúci Predávajúcemu preukáže, že Tovar riadne odoslal) vrátená Kúpna cena a to bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý je Kupujúci povinný Predávajúcemu uviesť spolu s vrátením Tovaru. Kupujúci v tejto súvislosti vykonaním Objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby mu bola Kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený bankový účet i keď sám použil k platbe Kúpnej ceny iný spôsob platby.

12 Poučenie o ochrane osobných údajov

12.1 Prevádzkovateľ, ktorý bude Vaše osobné údaje spracovávať, je CDP IVORY, s. r. o., identifikačné číslo 24277185, so sídlom U Slovanky 1388/5, 182 00, Praha 8, Česká republika, zapísaný v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 200259,viď. https://or.justice.cz/.
12.2 Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý musí byť udelený dobrovoľne, výlučne na čas plnenia účelu Zmluvy.  Účel spracovania osobných údajov je uvedený pre každý jednotlivý účel spracovania samostatne, zaškrknite, prosím, s ktorým účelom spracovania Vašich osobných údajov súhlasíte. Ak nám súhlas na spracovanie osobných údajov neudelíte  pre účel plnenia Zmluvy, nebudeme  schopní Vám dodávku objednaného tovaru zabezpečiť.
12.3 Dovoľujeme si Vás poučiť o Vašich  právach ako dotknutej osoby:
        Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
12.3.1 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
12.3.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
12.3.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
12.3.4 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
12.3.5 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
12.3.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania  úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
12.3.7 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
12.3.8 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
12.3.9 Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
12.3.10 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
12.3.10.1 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
12.3.10.2 využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
12.3.10.3  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12.4 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
12.5 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
12.6 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
12.6.1 písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
12.6.2 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
12.6.3 u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
12.7 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
12.8 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
12.9 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. “
12.10 Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si toto poučenie prečítali, a že mu v celom  rozsahu porozumeli

13 Súhlas so spracovaním osobných údajov

13.1 Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu  svoje meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická/e-mailová  adresa, číslo bankového účtu a telefónne číslo („Osobné údaje“) na účel:
13.1.1 evidencia osôb, ktoré služby www. cdp-pelety.sk využívajú,
13.1.2 archivácie osobných údajov,
13.1.3 marketingu a/alebo zasielania reklamných e-mailov,
13.1.4 spotrebiteľských súťaží,
13.1.5 na účel vernostných programov.

13.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene svojich Osobných údajov.
13.3 Osobné údaje budú spracovávané po dobu dosiahnutia účelu Zmluvy. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
13.4 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s Tovarom, dodaním, službami alebo  o pobočkách/prevádzkarňach Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho a/alebo  telefonicky/sms správou .
13.5 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné uskutočniť a záväzky Predávajúceho zo Zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

14 Písomné oznámenie a doručovanie

14.1 Všetky oznámenia či iné správy medzi Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je uvedené v týchto Podmienkach výslovne inak, musia mať písomnú formu a doručenie je možné vykonať osobne, kuriérom, poštou alebo prostredníctvom iného držiteľa poštovej licencie, alebo e-mailom v prípade Predávajúceho na nižšie uvedenú e-mailovú adresu a v prípade Kupujúceho na adresu, ktorú uviedol Predávajúcemu v Objednávke. Pokiaľ sú oznámenie, či iná správa, doručované osobne, považujú sa za riadne doručené vo chvíli, kedy bolo doručenie potvrdené príjemcom. Pokiaľ sú  informácia, oznámenie alebo správa zasielané e-mailom, sú považované za riadne doručené okamihom obdržania elektronického potvrdenia o doručení (resp. odmietnutia príjemcu odoslať toto potvrdenie), alebo v okamihu odoslania takéhoto oznámenia, ktoré nebolo doručené príjemcovi iba z dôvodov ležiacich na jeho strane (za takéto dôvody sa považuj i napr. technické problémy, neoznámenie zmeny adresy a pod.). Pokiaľ je však uskutočnené mimo riadnu pracovnú dobu príjemcu (dohodnutú pre účely toho článku nasledovne: pondelok až piatok – mimo dni pracovného pokoja, od 8:00 hod do 18:00 hod) je za čas  doručenia považovaný čas  8:00 hodín nasledujúceho pracovného dňa. Za doručenú sa považuje tiež doporučená zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol na príslušnej pošte alebo u iného držiteľa poštovej licencie ani nasledujúci deň po jej uložení, a to týmto dňom.
14.2 Doručovanie Predávajúcemu:

Poštou na adresu:
CDP IVORY, s. r. o.,  U Slovanky 1388/5, 182 00, Praha 8, Česká republika

Emailom na adresu:
jiri.vrba@cdp.cz

15 Zákonná informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

15.1 Pokiaľ má Kupujúci spotrebiteľ dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.
15.2 Než Kupujúci spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na Predávajúceho  so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže Kupujúci spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže Kupujúci spotrebiteľ podať do  1 roka od zamietnutia spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.
15.3 Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

 • SOl, www.soi.sk
 • súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke:http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

15.4 Ak Kupujúci spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, tieto subjekty oznámia Predávajúcemu  začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam, a to v lehote minimálne 15 dní. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.
15.5 Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní. V zložitejších prípadoch môže byť  lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.
15.6 Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr".

16 Záverečné ustanovenia

16.1 Tieto Podmienky a všetky Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
16.2 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky s tým, že ich nové znenie sa v takomto prípade nepoužije na Zmluvy, ktoré boli uzatvorené na základe Objednávky vykonanej Kupujúcim za účinnosti pôvodného znenia Podmienok. Predávajúci je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Podmienky zmenené a to zverejnením na Internetových stránkach a spolu s tým je povinný ich nové úplné znenie na Internetových stránkach zverejniť.
16.3 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Podmienok alebo ktorejkoľvek Zmluvy.
16.4 Tieto podmienky vstupujú v platnosť a účinnosť dňa 1.8.2020.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies